La nostra escola a grans trets.

El Col·legi Puresa de Maria es defineix com una escola privada concertada

  • compromesa amb els valors afavoridors de la convivència i de la plena realització humana i amb els valors específicament cristians,
  • que entén que l’educació és més que la mera transmissió de coneixements i vol fer dels seus alumnes persones competents,
  • un centre en què el bilingüisme és un fet i avança amb fermesa cap el trilingüisme (anglès).

Ofereix una educació integral segons el sistema educatiu espanyol al llarg de les Etapes d’Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. És a dir, admet nins i nines de 3 anys fins que finalitzin ESO.

És un centre arrelat a Manacor i fruit de la llavor sembrada per la pròpia Alberta Giménez l’any 1892. Aquesta mestra, esposa, mare, vídua i religiosa -considerada com la mallorquina de finals del segle XIX i inicis del segle XX que assolí una major formació pedagògica i la més alta responsabilitat en l’educació femenina i en la formació de futures mestres – va dotar aquesta escola d’unes característiques que, adaptades als nous temps, encara perduren entre els grans principis de la seva pedagogia:

  • Educació individualitzada i flexible, que avui té la seva traducció en una acurada atenció a la diversitat de l’alumnat.
  • Educació oberta a l’entorn, que ens manté convençuts que hi ha escola més enllà dels seus murs i ens fa esdevenir currículum tot el que ens envolta i desenvolupar entre els nostres alumnes la cura del medi ambient i del patrimoni històric, artístic i cultural.
  • Educació conscient que la tasca educativa es duu a terme entre la família i l’escola.
  • Educació que proporciona una sòlida formació humana i cristiana, perquè la religió enriqueix la persona.
  • Educació que prepara per a estudis posteriors i per a l’activitat laboral, familiar i social i està atenta a les demandes en aquests sentits. A títol d’exemple, podem anomenar la normalització de les tecnologies informàtiques en els processos d’ensenyament- aprenentatge.

Us convidem a tots a visitar la plana web http://www.pmaria-manacor.org/ i conèixer la nostra idea de l’educació, compartida per tot el claustre i personal, i comprovar com el dia a dia va fent realitat els objectius que ens proposem. Les instal·lacions, els horaris, els serveis de menjador o escola matinera, les sortides culturals, els viatges, les activitats complementàries i extraescolars i totes les decisions que es prenen tenen com a finalitat l’educació integral de l’alumnat.

Programado con wordPress | Diseñado y producido por CESAG. 2011